EBYS GİRİŞ    WEB MAİL GİRİŞ  CANLI KAMERALAR  TOPLU SMS KAYIT OL  ANKET1   ANKET2

         
           

            T.C SARIZ BELEDİYESİ         

      

         
Tel: +90 352 561 2181
 
 
  .
 

Evlendirme Memurlugu

 

 

 SARIZ BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURU İSMAİL HEREKÇİ

TÜRK VATANDAŞLARINDA EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
ÇİFTLERİN EN SON MEDENİ HALİ İŞLENMİŞ T.C. KİMLİK NO’LU RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN ASLI VE FOTOKOPİLERİ
(Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. Evlendirme Yönetmeliği md.18)
 
SON 6 AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ, YÜZ VE ALIN AÇIK ŞEKİLDE 5’ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
(Fotokopi veya  Kopya Fotoğraf Geçersizdir. Verilecek fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.Evlendirme Yönetmeliği md.20)
 
3. AİLE SAĞLIK HEKİMİ YADA SARIYER SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU
 
(24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Evlendirme Yönetmeliği md.15
Evlilik İçin Sağlık Raporu’nda ‘Hemoglobinopati taraması yapılmıştır ve bilgi verilmiştir’ şeklinde aile hekiminin onayı, imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır.3960 sayılı kanun md.1 )
 
 
 
 
 
EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
*Çiftler birlikte müracatta bulunmalıdır.
*On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)
a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile,evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda
başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)
*Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir.Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.(Evlendirme Yönetmeliği md.17)
*Sarıyer’de ikamet etmeyenler ikamet ettikleri yerdeki evlendirme dairesine birlikte başvurarak almış oldukları İzin Beyannamesi ve 2’şer vesikalık fotoğraf ile dairemize müracaatta bulunabilirler.
*Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.(Evlendirme Yönetmeliği  md.15 –c fıkrası)
*Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve
belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.Belge verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.22)
*Kızlık Soyadını kullanmak isteyenler; sistemden çıkarılan Soyadı Kullanma Dilekçesi’ni Evlendirme Memuru’nun önünde imzalamalıdır. 
*Mal ayrılığı talebinde bulunan çiftlerin ; noter onaylı MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ’nin aslını müracaat esnasında getirmeleri gerekmektedir.
*Yönetmelik uyarınca evlenmeye esas olmak üzere hazırlanan dosyasının geçerlilik süresi,
evlenme ehliyet belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.42)
 
 
              
  
MÜRACAAT SAATİ : HAFTA İÇİ 08.30-11.30 

 
 
YABANCI UYRUKLU EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
EVLENME EHLİYET BELGESİ (DİĞER ADI; BEKARLIK BELGESİ) VE DOĞUM BELGESİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE İŞLEME ALINACAKTIR.
 
Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve belirli bir formüle sahip, çok dilde (Türkçede olacak)düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır. (Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca belirlenen  Doğum Belgesi Formül A , Evlenme Ehliyet Belgesi Formül B  şeklinde  evrak düzenlenmelidir)  
 
La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet, yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenir. Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır. (Evraklar ülkelerindeki Nüfus Müd. gibi resmi makamlardan alınmalıdır. Ülkesindeki Noterden alınan ve Apostili noteri onaylayan evraklar geçersizdir.)
 
Evlenme Ehliyet belgesi ve doğum belgesi,Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenir ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür ...........................  makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.
 
Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.(Türkiye’deki temsilciliğinden alınan Evlenme Ehliyet Belgesinde   ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı –anne adı-medeni hali ve evlenmesine bir engel bulunmadığı yazılır eğer yazmıyorsa ayrıca doğum belgeside gerekmektedir.)
 
 
 AİLE SAĞLIK HEKİMİ YADA SARIYER SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN EVLİLİK MADDELERİNİ İÇEREN SAĞLIK RAPORU    (Evlilik için sağlık raporunda ‘Hemoglobinopati taraması yapılmıştır ve bilgi verilmiştir’şeklinde aile hekiminin onayı,imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır. 
 
SON 6 AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ,YÜZ ALIN AÇIK ŞEKİLDE 4’ER ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
(Fotokopi veya Kopya Fotoğraf Geçersizdir.)
PASAPORT ASLI  (Gerek görüldüğünde Türkçe tercümesi  yapılacaktır.)
 
 
 EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
Yukarıdaki Maddelerden birine uygun olarak hazırlanan Evlenme Ehliyet Belgesi(Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgesinde yazılan  ad-soyad –doğum yeri-tarihi- baba adı-anne adı-medeni hali bilgilerinin, ibraz edilecek pasaport, kimlik kartı, ikametgah tezkeresiyle birebir aynı olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu kişi Boşanmış yada Dul İse ibraz edeceği evlenme ehliyet belgesinde ‘’ evlenmesinde  sakınca’’yoktur ibaresi de bulunmalıdır.
Fahri Konsoloslukların düzenlemiş olduğu evraklar  işleme alınmaz.
Vizesi bitmiş  Vatandaşların evrakları kabul edilmemektedir.
Müracaat için çiftler birlikte geleceklerdir.
Birlikte müracaat edemeyen çiftler için; noterden Özel Vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN İLE VEKİLİ VE EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmeli ve vekaleti veren yabancı ise vekaletnamenin  arka sayfasında pasaport fotokopisi bulunması zorunludur
(Evl.Yön. madde 17)

Önceki: Zabita Memurlugu
Diller
Haber ve Duyurular
Başkan EROĞLU nun Tıp Bayramı Mesajı
Tarih: 14/03/2018
Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık ... Devamını oku...
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında alınacak olan 10 kişi için Noter huzurunda kura çekilecektir.
Tarih: 11/03/2019
... Devamını oku...
Başkanımız Sn.Ömer Faruk EROĞLU nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Tarih: 07/03/2018
Huzurlu,mutlu ve sağlıklı olan,varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı,üretkenliği ve ... Devamını oku...
İŞ-KUR Noter Huzurunda Çekiliş Yapıldı
Tarih: 13/02/2019
... Devamını oku...
Sarız Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Tarih: 24/01/2019
Sarız ilçesinde sokak ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı.Sarız Belediyesi, tarafından soka... Devamını oku...
Benzin-Motorin Alımı İhalesi
Tarih: 15/01/2019
Belediyemiz 2019 yılı ihtiyaç listesi kapsamında 114000 Litre Motorin ve 2000 Litre Benzin ... Devamını oku...
Başkan EROĞLU nun Yeni Yıl Mesajı
Tarih: 31/12/2018
... Devamını oku...
Sarız de Karla Mücadele Devam Ediyor
Tarih: 31/12/2018
  #YeniSariz #GüçlüGelecek Sarız Belediye Başkanı Sn.Öme... Devamını oku...
Sarız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimize Belediyemiz olarak formalarını teslim ettik
Tarih: 24/12/2018
#YeniSarız #GüçlüGelecek GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ;ÖĞRENCİLERİM... Devamını oku...
Yakacak Alımı İhalesi
Tarih: 21/12/2018
... Devamını oku...

   Tüm haberler
Köşe Yazıları
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
İstatistikler
Toplam: 351534
Aktif: 17
Bugün: 807
Dün: 1137
Haber Arşiv
     
Site İçi Arama

 


 

 BOŞ  ALANNNNN

BAĞLANTILAR


 

 BOŞ  ALANNNNN

KURUMSAL


 BOŞ  AL

İLETİŞİM BİLGİLERİ


 

 

 

 

 

Faaliyet Raporları

Muhtarlıklar

Yönetim Şeması

Meyve Ve Sebze Fiyatları

Encümen Kararları

Belediye Encümenlerimiz

Eski Başkanlarımız

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Valiliği

Sarız Kaymakamlığı

Sarız Milli Eğitim Müdürlüğü

Sarız  Müftülüğü

Sarız Tapu Müdürlüğü

Sarız Mal Müdürlüğü

Sarız Toplum Sağlığı Merkezi

 

Tel: +90 352 561 2181


Daha Buyuk Haritayi Goruntule

           

Copyright© 2009-2017 Sarız Belediyesi  Her hakkı saklıdır.

SARIZ

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Soyer