EBYS GİRİŞ    WEB MAİL GİRİŞ  CANLI KAMERALAR  TOPLU SMS KAYIT OL  ANKET1   ANKET2

         
           

            T.C SARIZ BELEDİYESİ         

      

         
Tel: +90 352 561 2181
 
 
  .
 

2015Yasak Tembihnamesi

SARIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015  YILI TEMBİHNAMESİ

 

 

GEREKÇE ve AMAÇ

 

Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçlarının belirlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak, verilen emirlere aykırı hareket edenler için hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 

Bu Tembihname Sarız Belediyesi Mahalle ve Mücavir alan hudutları içinde Belde halkına hizmet veren tüm belediye ünitelerinin halka hizmet sunan imalathane, ticarethane gibi işyerleri ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet veren kişileri ve tüm Belde halkını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

Bu Tembihname:

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. 5326 Kabahatler Kanunu,
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu,
 4. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
 5. 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 6. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 7. 5728 sayılı Yasa ile değişik 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
 8. 486 Numaralı Kanun ve 05/01/2005 tarihli Et ve Et Ürünleri Yönetmeliği ile 08/01/2005 tarihli Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Yönetmeliği,
 9. 4648 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

10.  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

11.  5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

12.  394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

13.  5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun,

14.  2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası,

15.  6621 sayılı Ölçüler Yasası,

16.  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

17.  2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Mevzuat ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

MADDE 1 

İŞYERİ RUHSATLARI :

 

a)      Her işyeri; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak ve bu ruhsatı görünür şekilde asmak zorundadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyerini açmak ve faaliyette bulunmak yasaktır.

b)      Ustalık belgesi, sorumlu mesul müdür belgesi,  hafta sonu çalışma belgesi ve yetkili idareden alınan benzeri belgelerin görünür şekilde çerçeve edilerek asılması zorunludur.

c)      İşyerinde çalışanlara sağlık karnesi çıkartmak, zamanında vize yaptırmak ve istendiğinde ibraz etmek zorunludur.

d)      Belediyemizce belirli iş kolları için tahsisi edilen yerlerin dışında bu iş kollarına ait faaliyette bulunmak yasaktır.

e)      İşyeri ruhsatında belirtilen iş kolunun dışında faaliyet göstermek yasaktır.

 

 

MADDE 2

İŞYERLERİNİN UYMALARI GEREKEN KURALLAR :

 

a)      İşyerlerinde genel temizliğe dikkat edilmesi ve kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur.

b)      Fırın, kasap, tavukçu, berber vb. işyerlerinde çalışanların iş önlüğü giymeleri zorunludur.

c)      Ambalajsız ve yıkanamayan gıda maddelerine eldivensiz dokunulması, kesilmesi ve paketlenmesi yasaktır.

d)      Yazılı ve basılı kâğıtların (defter, kitap, gazete vb.) ambalaj kâğıdı olarak kullanılması yasaktır.

e)      Kanunlarla belirlenen yetkili makamlarca tespit edilip onaylanan fiyat tarifelerini görünür yerlere asmak zorunlu olup, belirlenen tarifenin üzerinde fahiş fiyatla satış yapmak yasaktır.

f)       Çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapmak yasaktır.

g)      Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak yasaktır.

h)      Satışa sunulan malların üzerinde fiyatını ve gramajını belirten etiket bulundurulmaması yasaktır.

i)        Tretuvara mal veya dolap çıkartmak yasaktır.

j)       İşyeri önüne masa ve sandalye koymak yasaktır.

k)     İşyerinin önünde bağırarak satış yapmak, çağırtkan kullanmak yasaktır.

l)        İşyerlerinin Belediyemiz tarafından belirlenen açma ve kapama saatlerine uymaları zorunludur.

m)   İşyerinde meydana gelebilecek yangın ve hırsızlık olaylarına karşı işyeri sahibi tarafından tedbir alınması zorunludur.

n)      İşyerlerinde ve kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılması, içkili işletmeler haricindeki işyerlerinde alkol ve alkol mamulleri içilmesi ve içilmesine göz yumulması yasaktır.

 • o)      Tüp gaz satış bürolarında kanunla belirlenen sayı veya kg.’ dan fazla tüp bulundurmak yasaktır.

p)      Şehir içinde bulunan esnaflar atıklarını kendilerine bildirilen saatlerde çıkartmak zorundadırlar.

 

 

MADDE 3     

GIDA ÜRETEN İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

 

a)      Vasıflarına uymayan ekmek, simit v.b. gibi unlu mamulleri üretmek yasaktır.

b)      Üretilen ekmek, simit v.b. unlu mamullerin içerisinden yabancı madde çıkmaması için üretimde elenmiş un kullanmak zorunludur.

c)      Üretilen ekmek, simit v.b. unlu mamulleri açıkta nakletmek, satmak ve sattırmak yasaktır.

d)      Belirlenen kapasitenin altında ekmek üretimi yapmak yasaktır.

e)      Üretilen ekmeklerde Tarım Bakanlığı onay numaralı etiket bulundurmak zorunludur.

f)       Üretimde belirlenen randıman dışında un kullanmak yasaktır.

g)      Üretimde kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak yasaktır.

h)      Bayat ekmekleri üretimde tekrar kullanmak yasaktır.

i)        Taze ve bayat ekmek, simit v.b. unlu mamulleri karıştırarak satmak yasaktır.

j)       Resmi tatil ve dini bayramlarda veya olağanüstü durumlarda; Belediyenin belirlediği fırınlar nöbet tutmak zorundadır.

k)     Ekmek, simit v.b. unlu mamullerin satış yerlerinde en az 20 cm. x 30 cm. ebatında gramajını ve fiyatını gösterir tarife asılması zorunludur.

l)        Ekmek, simit v.b. unlu mamullerin üretim ve satış yerlerinde dijital terazi bulundurmak zorunludur.

m)   Gıda üreten işyerlerinde imalat bölümünde iş elbisesi dışında elbise giyilmeyecek ve hiçbir takı takılmayacaktır.

n)      Gıda üreten işyerlerinin imalat bölümüne çalışanları dışında kimse giremez, girmesi gerekirse koruyucu elbise giymesi zorunludur.

 • o)      Gıda üretimi yapan yerlerde çalışanların iş önlüğü, eldiven, bone ve galoş takmaları ve bunların temiz olmalarına dikkat etmeleri zorunludur.

p)      Vezni noksan, hamur kalitesi düşük ekmek, simit v.b. unlu mamuller üretmek yasaktır

q)      Eksik gramajlı pide, ekmek, simit v.b. unlu mamuller üretmek yasaktır.

r)      Ekmek satışı yapan bakkaliye, market, ekmek satış büfesi vb. işyerlerinde ekmek dolaplarının üzerinde ekmeklerin hangi fırına ait olduğuna dair ibare bulunması zorunludur.

 

MADDE 4

GIDA ve SAĞLIKLA İLGİLİ KURALLAR :

 

a)      Halkın yiyip, içmesi, taranıp, temizlenmesi, yatıp, kalkması ve eğlenmesiyle ilgili tüm müesseselerde çalışan veya çalıştırılan kişilerin Sağlık Ocaklarında sağlık muayeneleri yapılarak sağlık karnesi almaları zorunludur.

b)      Gıda üreten işyerlerinde senede bir defa verem savaş dispanserinde TBB (verem) yönünden sağlıklı olduğuna dair rapor, altı ayda bir parazit yönünden gaita (büyük abdest) tahlili ve her üç ayda bir sağlık karnesinin Sağlık Ocağı Tabipliklerinde vize yaptırılması zorunludur.

c)      İşyeri sahipleri çalışanlarının sağlık karnelerinin vizelerinin yaptırılıp yaptırılmadığının takibi ile yükümlüdürler.

d)      Süt ve süt ürünlerinin açıkta veya seyyar olarak satışı yasaktır.

e)      Gıda üreten işyerleri gıda sicili almak zorundadır.

f)       Besin maddelerini sıhhi şartlara göre raflara dizmemek ve ambalajlamamak yasaktır.

g)      Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, her işyerinde steril cihazı bulundurulması zorunlu olup; kaldırım üzerinde işyerine ait havlu kurutmak yasaktır.

h)      Son kullanma tarihi geçmiş mal satmak yasaktır.

 

 

MADDE 5

PAZARCI ESNAFININ UYMASI GEREKEN KURALLAR :

 

a)      Pazar yerinde Belediyemizce gösterilen yerin dışında sergi açmak yasaktır.

b)      Pazar yerinde bulunan sergi çizgilerine riayet etmek zorunludur.

c)      Pazarcı esnafının yüksek sesle (bağırarak) satış yapması yasaktır.

d)      Mahalle aralarında hoparlör ile satış yapılması yasaktır.

e)      Belediyenin tayin ve ilan ettiği yer ve gün haricinde pazar kurmak yasaktır.

f)       Pazarcı esnafının Pazar bitiminde çöplerini poşetleyerek bırakmaları zorunludur .

g)      Seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

h)      Müşteriye ters davranmak ve hakaret etmek yasaktır.

i)        Mezarlıkta bulunan mezar taşlarına ve ağaçlara ip, tel vb. bağlamak yasaktır.

j)       Hoparlör ile satış yapmak yasaktır.

k)     Pazar yerinde satışa sunulan malı vatandaşlarımızın seçerek almasını engellemek yasaktır.

 

MADDE 6

ÇEVRE İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

 

a)      Bütün işyerlerinin poşetli çöp kovası bulundurmaları ve çöplerini poşetli olarak çöp konteynerlerine bırakmaları zorunludur.

b)      Bütün konutlardaki evsel atıkların ağzı bağlı bir şekilde sağlam poşetlerde çöp konteynerinin içine bırakılması zorunludur.

c)      İnşaat ve bahçe atıklarının çöp konteynerine atılması ya da yanına bırakılması yasaktır.

d)      Dere yataklarına, yol kenarlarına ve boş arsalara evsel, bahçe, inşaat atıklarının ve temel hafriyatlarının dökülmesi yasaktır. (Belediyenin belirlediği alana dökülecektir.)

e)      Çöp konteynerlerinin içerisine, içinde bulunan atıkların yanmalarına sebebiyet verecek atıkların (sıcak kül, sönmemiş sigara v.b.) atılması yasaktır.

f)       Bahçe ve evsel atıkların yakılarak imhası yasaktır.

g)      Atık yağların herhangi bir yere dökülmesi ve yakıt olarak kullanılması yasaktır.

h)      İşyeri sahipleri kendi dükkanlarının önünün temizliğinden sorumludur.

i)        Her türlü eşya naklinde cadde ve sokakları kirletmek ve sokakta odun kesilmesi yasaktır.

j)       Umumi havuzların, çeşmelerin ve sebillerin etrafının kirletilmesi bozulması, çöp bırakılması, buralarda hayvan, araç ve halı yıkanması yasaktır.

k)     Şehir içerisinde kağıt, benzin, ot, çöp, lastik v.b şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakarak imha etmek yasaktır.

l)        Mutfak artıkları, süprüntü, kum, kül, kemik, paçavra v.b. akıntıya engel olacak şeylerle patlayıcı maddelerin umumi mecralara dökülmesi ve sevk edilmesi yasaktır.

m)   Konutların camlarından, balkonlarından, havalandırma boşluklarından vs. yerlerinden sokağa ve bina etrafına çöp atmak yasaktır.

n)      Cadde, kaldırım ve ara yollarda halı, kilim vb gibi yıkamak yasaktır.

 • o)      Cadde ve sokaklara tükürülmesi, sümkürülmesi, çöp ve izmarit atılması yasaktır.

p)      Cadde, sokak, meydan ve taksi duraklarında araç yıkamak yasaktır.

q)      Odun, kömür, ev ve ticaret eşyası naklinde bunların cadde, sokak ve tretuvara yıkılması, dökülmesi yasaktır.

 

 

 

 

 

 

MADDE 7

TÜRK BAYRAĞI İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

 

a)      Bayrak Nizamnamesine aykırı olarak eski, kirli, buruşuk ve yırtık bayrak asmak yasaktır.

b)      Resmi Bayram ve önemli günlerde işyerlerine bayrak asmak zorunludur.

c)      Her Türk Vatandaşı ve Türkiye’de yaşayan veya bulunan diğer milletlerin vatandaşları Türk Bayrağına saygı göstermek zorundadırlar.

 

MADDE 8

HAYVANLAR ve HAYVANSAL GIDA İLE İLGİLİ KURALLAR :

 

a)      Et, balık, tavuk, sakatat v.b. gibi ürünlerin soğuk hava ünitesi bulunan iş yerlerinde satılması zorunludur.

b)      Belediye sınırları içinde mezbaha haricinde sağlıksız ve kontrolsüz hayvan kesimi yasaktır.

c)      Menşei şahadetnamesi veya sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini nakletmek ve naklettirmek yasaktır.

d)      Kurban Bayramında Belediyenin tahsis etmiş olduğu yerlerin haricinde kesim yapmak yasaktır.

e)      Kurban Bayramında Kurban Kesim Sertifikası ve kasaplık sertifikası olmadan kesim yapmak yasaktır.

f)       Sahip olduğu hayvanlarını başıboş bırakarak çevrenin kirlenmesine ve kazalara sebebiyet vermek yasaktır.

g)      Şehir merkezinde küçük ve büyük baş hayvan besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.

h)      Evcil hayvanlarını başıboş bırakarak çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.

i)        Beslenen evcil hayvanların çevreye, park ve piknik alanlarına zarar vermeleri ve kirletmeleri yasaktır.

j)       Sahipli evcil hayvanların aşı kartlarının olması ve sağlık kontrollerinin periyodik olarak yaptırılması zorunludur.

k)     Sahipli ya da başıboş hayvanlara eziyet etmek, dövmek, aç bırakmak, fiziki veya psikolojik olarak acı çektirmek yasaktır.

l)        Ruhsatsız olarak süs hayvanları ve evcil hayvanları üretmek ve satışını yapmak yasaktır.

m)   Pitbull, Terrier, Japonese Tosa v.b. tehlike arz eden hayvanları üretmek, satışını yapmak ve bulundurmak yasaktır.

 

 

MADDE 9

DEVLET ve KAMU MALINA ZARAR VERMEK ve KULLANMAK :

 

a)      Belediyeye ait her türlü taşınmazlara (park ve bahçeler dahil) zarar vermek yasaktır.

b)      Sokak aydınlatma direklerine ip, tel v.b. bağlamak, direğe veya lambasına zarar vermek yasaktır.

c)      Sokak isim levhalarına ve bina numaralarına zarar vermek veya yerlerini değiştirmek yasaktır.

d)      Refüjlerde, asfalt boylarında, park ve çocuk bahçelerinde bulunan spor ve oyun aletlerinin, fidanların, çiçeklerin koparılması, sökülmesi v.b. zarar verilmesi yasaktır.

e)      Kaldırım üzerine veya kaldırımı kaldırarak Belediyenin izni olmadan taş, karo, parke v.b. döşeme yaparak kaldırımın bütünlüğünü bozmak yasaktır.

f)       Belediyece kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak yada devretmek yasaktır.

g)      Belediye sınırları içerisinde her türlü bina, anıt, camii, üstgeçit ve bunun gibi yerlerin duvarlarını, meydan, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımları tebeşir, yağlı boya, katran, sprey boya vs. ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır.

 

 

MADDE 10

ŞEHİR TRAFİĞİİLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

 

a)      Kaldırım üstüne her ne suretle olursa olsun motorlu veya motorsuz araç park etmek ve bunları eşya indirmek için bile bekletmek yasaktır.

b)      Şehir içi hafriyat taşımacılığı yapan araçların Belediyeden ruhsat almadan taşıma yapması ve taşıma yaparken hafriyatın araçtan dökülmesine karşı tedbir almadan yola çıkmaları yasaktır.

c)      Cadde, sokak, meydan ve yaya kaldırımlarının kısa bir zaman için bile olsa kapatılması, araç ve yaya trafiğinin engellenmesi yasaktır.

d)      Resmi daire önüne, kavşak içerisine, yaya geçidi üzerine ve park yasağı levhası bulunan yerlere kısa bir süre içinde olsa araç park edilmesi yasaktır.

e)      Toplu taşıma araçlarında genel düzene aykırı, insanları rahatsız edici fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

f)       Toplu taşıma araçlarına evcil hayvanla binmek yasaktır.

g)      Güzergâh dışından yolcu almak yasaktır.

h)      Durak olmayan yerlerde duraklama yapmak yasaktır.

i)        Tehlike arz eden ve yasak olan yerlerde yolcu indirip bindirmek yasaktır.

j)       Güzergâh izin belgesi almadan dolmuş işletmek yasaktır.

k)     Mahalle aralarında itfaiye giriş ve çıkışlarını engelleyecek bir şekilde araç park etmek, yangın musluklarına ulaşımı engellemek yasaktır.

 

 

MADDE 11

İMAR ve BAYINDIRLIK İLE İLGİLİ KURALLAR :

 

a)      İnşaat malzemelerini yola ve kaldırıma koymak yasaktır.

b)      Bina yıkımı sırasında mal sahibi can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak zorundadır.

c)      Temel kazısı sırasında inşaat sahibi can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak zorundadır.

d)      Çekme mesafesi 3 metre ve yukarısında ise işgaliye alınır. Ancak bu mesafenin dışına taşması yasaktır.

e)      Çatı sularının yayalara ve diğer binalara zarar verecek şekilde gelişi güzel bırakılması yasaktır. (Yağmur suyu hattına bağlanacak)

f)       Bina çatılarının ve bina yüzeylerinin insanlara tehlike oluşturacak şekilde bırakılması, yaptırılmaması, önlem alınmaması yasaktır.

g)      İnşaat sahipleri ve müteahhitlerinin inşaat alanlarında gerekli güvenlik önlemleri alarak, yazılı uyarılarda bulunması zorunludur.

h)      İnşaat sahiplerinin ve müteahhitlerinin inşaatı tanıtıcı tabelayı yol cephesinden herkes tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde asmaları zorunludur. ( İnşaat Sahibinin Adı Soyadı–Fenni Mesulün Adı Soyadı–Arsasının Ada, Parseli–Ruhsat tarih ve Numarası )

i)        Belediye sınırları içersinde bulunan mevcut parke, asfalt, taş parke, stabilize ve beton yollarda izinsiz olarak kazı, dolgu, yarma vb. çalışmalar yaparak zarar vermek yasaktır.

j)       Belediye çalışmaları esnasında kullanılan taş, çakıl, kum, çimento, büz vb. malzemelerin izinsiz olarak alınması ve kullanılması yasaktır.

k)     Belediyemize ait alt yapılardan olan yağmur sularının toplanması için yapılan ızgaraların üzerine malzeme dökülerek (İnşaat yapımında, kum, çakıl, çimento vb.) kullanılmaz hale getirilmesi yasaktır.

l)        Mahalle ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü ağacın arazi sınırına 3 metreden daha yakına dikilmesi yasaktır. Tehlike arz eden ağaçlar ile bahçe sınırlarının dışına çıkmış ağaçlar ise sahibi tarafından derhal kesilir.

 

 

MADDE 12

MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR :

 

a)      Belediyemiz sınırları içersinde bulunan Mezarlık duvarlarına, mezar taşlarına etik dışı yazı yazmak, resim yapmak yasaktır.

b)      Belediyemizden izin alınmaksızın mezarlık içerisinde ağaç kesmek, budamak yasaktır.

c)      Mezarlık yerlerinin hiçbir şekilde ikinci veya üçüncü şahıslara satılması ve amacının dışında kullanılması yasaktır.

d)      Mezarlıklar sahiplerce temizletildiğinde, ortaya çıkan atıkların gelişi güzel çevreye atılması yasaktır.

e)      Mezarlıklar içersinde her ne suretle olursa olsun hayvan otlatmak yasaktır.

f)       Belediyemizden izin alınmaksızın her ne sebeple olursa olsun cenaze defni yapmak yasaktır.

 

 

MADDE 13

DİLENCİLİK İLE İLGİLİ KURALLAR :

 

a)      Toplumun manevi duygularıyla, duygu ve din sömürüsü yaparak, ev ve işyerlerini kapı kapı dolaşarak, cami önlerinde bekleyerek dilenmek ve insanları rahatsız etmek yasaktır.

b)      Küçük çocukları, yaşlıları ve özürlüleri kullanarak dilendirmek ve dilenmek yasaktır.

 

 

MADDE 14

ÖLÇÜ ve TARTI ALETLERİİLE İLGİLİ KURALLAR :

 

a) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında (iki yılda bir) kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.

b) Bozuk ölçü ve tartı aleti ile satış yapmak yasaktır.

c) Damgalanmamış, hileli ölçü ve tartı aletleri kullanılması ve bulundurulması yasaktır.

 

MADDE 15

DİĞER HUSUSLAR :

 

a)      Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak; alkollü içki içmek ve içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

b)      Başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, plak, teyp televizyon vb gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek yasaktır.

c)      Konut ve işyerlerinin cadde, sokak, yol ve meydanlara bakan dış cephelerinin sıva, boya vs. bakımını yapmamak, kapı, pencere, duvar gibi haricen görünen yerlerine, bez, branda, tente vs. gibi şeyler koymak suretiyle görüntü kirliliğine neden olmak yasaktır.

d)      Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konut ve işyerlerinin bacalarını temizletmeleri, gerekli bakımları yaptırmaları ve çevreyi rahatsız etmemek için gerekli tedbirleri almaları zorunludur

e)      Belediyenin göstermiş olduğu yerler haricinde ilan, afiş ve pankart asmak yasaktır.

f)       Belediyeden izin alınmadan ve kanunen verilmesi gereken vergi verilmeden her türlü ilan ve reklâm yapılması yasaktır.

g)      Görevli memurun görev yapmasını engellemek veya hakaretvari şekilde konuşmak yasaktır.

h)      Halkın huzur ve rahatını bozacak şekilde kışın 20.00 ile 08.00 saatleri arasında yazın ise 22.00 ile 08.00 saatleri arasında her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak yasaktır.

i)        Belediyeye ait mahalle ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yangın musluklarına zarar vermek, yangın musluklarını acil durumlarda kullanılmasını engelleyecek şekilde kapatmak yasaktır.

j)       Tembih namede belirtilmeyen ancak vatandaşlarımızın huzur ve rahatını bozan, güvenliğini tehlikeye sokan eylemlerde bulunmak yasaktır.

k)     Bu Tembih namede yer alan emir ve yasaklarda kaldırma, yenileme ve değişiklik yapma yetkisi Sarız Belediye Meclisine aittir.

l)        Tembih name, ilan tarihi ve yetkili makamların onayına müteakip yürürlüğe girer.

m)   Bu Tembih namede yer alan emir ve yasaklara aykırı hareket edenlere 5728 sayılı Yasa ile değişik 1608 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.

n)      İş bu 15 (onbeş) maddeden ibaret Tembih name Sarız Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 • o)      Bu Tembih name meclis kararı ve mülki amirin bilgisine müteakip 05.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

Ömer Faruk EROĞLU

Belediye Başkanı

Belediye Meclis Başkanı

Önceki: Ekmeğini İsraf Etme
Diller
Haber ve Duyurular
Başkan EROĞLU nun Tıp Bayramı Mesajı
Tarih: 14/03/2018
Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık ... Devamını oku...
Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında alınacak olan 10 kişi için Noter huzurunda kura çekilecektir.
Tarih: 11/03/2019
... Devamını oku...
Başkanımız Sn.Ömer Faruk EROĞLU nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Tarih: 07/03/2018
Huzurlu,mutlu ve sağlıklı olan,varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı,üretkenliği ve ... Devamını oku...
İŞ-KUR Noter Huzurunda Çekiliş Yapıldı
Tarih: 13/02/2019
... Devamını oku...
Sarız Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Tarih: 24/01/2019
Sarız ilçesinde sokak ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı.Sarız Belediyesi, tarafından soka... Devamını oku...
Benzin-Motorin Alımı İhalesi
Tarih: 15/01/2019
Belediyemiz 2019 yılı ihtiyaç listesi kapsamında 114000 Litre Motorin ve 2000 Litre Benzin ... Devamını oku...
Başkan EROĞLU nun Yeni Yıl Mesajı
Tarih: 31/12/2018
... Devamını oku...
Sarız de Karla Mücadele Devam Ediyor
Tarih: 31/12/2018
  #YeniSariz #GüçlüGelecek Sarız Belediye Başkanı Sn.Öme... Devamını oku...
Sarız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimize Belediyemiz olarak formalarını teslim ettik
Tarih: 24/12/2018
#YeniSarız #GüçlüGelecek GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ;ÖĞRENCİLERİM... Devamını oku...
Yakacak Alımı İhalesi
Tarih: 21/12/2018
... Devamını oku...

   Tüm haberler
Köşe Yazıları
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
İstatistikler
Toplam: 351534
Aktif: 17
Bugün: 805
Dün: 1137
Haber Arşiv
     
Site İçi Arama

 


 

 BOŞ  ALANNNNN

BAĞLANTILAR


 

 BOŞ  ALANNNNN

KURUMSAL


 BOŞ  AL

İLETİŞİM BİLGİLERİ


 

 

 

 

 

Faaliyet Raporları

Muhtarlıklar

Yönetim Şeması

Meyve Ve Sebze Fiyatları

Encümen Kararları

Belediye Encümenlerimiz

Eski Başkanlarımız

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Valiliği

Sarız Kaymakamlığı

Sarız Milli Eğitim Müdürlüğü

Sarız  Müftülüğü

Sarız Tapu Müdürlüğü

Sarız Mal Müdürlüğü

Sarız Toplum Sağlığı Merkezi

 

Tel: +90 352 561 2181


Daha Buyuk Haritayi Goruntule

           

Copyright© 2009-2017 Sarız Belediyesi  Her hakkı saklıdır.

SARIZ

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Soyer